Privacybeleid

studio luister respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. studio luister wilt o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die verwerkt worden, de doelen voor de verwerking, met wie jouw gegevens gedeeld worden en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we je hierover. Heb je over vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met studio luister.

Wie verwerkt uw gegevens?
studio luister
Boomlaarstraat 76, 2500 Lier
E-mail: janna@studioluister.be
Telefoon: +32 496 49 34 83
BE 0839 814 419

Welke gegevens verwerkt studio luister?
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou: contactgegevens, zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres; geslacht en geboortedatum; bankrekeningnummer; bij studio luister aangekochte diensten mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan je uit te kunnen voeren.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?
Wij verwerken je persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming: het verstrekken van informatie; het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand; het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten; het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming; het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden; het voldoen aan wettelijke verplichtingen; het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens: het uitvoeren van een overeenkomst; de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt je altijd weer intrekken; voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van de bedrijfsvoering van studio luister of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van studio luister. De belangen van studio luister betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Wat is de bewaartermijn van je persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor studio luister gelden.

Wat zijn je rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens?
Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met studio luister opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen: of wij je persoonsgegevens verwerken; de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken; inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken; bezwaren tegen het verwerken van je persoonsgegevens; aanpassing van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt; beperking van je persoonsgegevens; verwijdering (wissen) van je persoonsgegevens; overdracht van je persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op je verzoek; vragen over de inhoud van deze privacyverklaring.

Hoe staat het met de beveiliging van je gegevens?
studio luister heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen.

Wanneer verstrekt studio luister gegevens aan derden?
studio luister verstrekt je persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mag studio luister wel doen als je studio luister daarvoor toestemming hebt gegeven, als studio luister daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan jou verstrekken wij je persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen: personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden; externe partijen die gegevens onder de zeggenschap en verantwoordelijkheid van studio luister verwerken mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan jou.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van studio luister verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die studio luister met hen heeft afgesproken. Dit legt studio luister vast in schriftelijke overeenkomsten.

Het gebruik van deze website
Wij hebben passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van deze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Cookies
Bij het bezoek aan deze website worden op je computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. studio luister plaatst uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij je volgende bezoek worden de cookies gebruikt om je te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Cookies van andere partijen
Bij de cookies die via de website van studio luister worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van de website van studio luister. Deze zogenaamde statistische cookies geven studio luister inzichten waarmee de website vervolgens verder kan geoptimaliseerd worden om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruikt studio luister uitsluitend ten behoeve van de eigen website en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.
Verder tref je buttons aan van bijvoorbeeld Instagram of LinkedIn. Met deze buttons kun je informatie van de website van studio luister delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van Vimeo op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Studio luister heeft daar geen invloed op. Wil je hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media) kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Wijzigingen privacyverklaring
studio luister behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op de website vind je steeds de meest actuele verklaring.

Klachtrecht
Bent je het niet eens met de wijze waarop studio luister je persoonsgegevens verwerkt of omgaat met je rechten als bezoeker of klant? Neem dan in ieder geval contact op met studio luister.
Je kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Kijk daarvoor op gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Mijn contactgegevens

janna@studioluister.be

+32 496 49 34 83

© All Rights Reserved Studio Luister | Privacybeleid | Foto's door: Inneke Gebruers, Lot Wildiers, Maxikamera en Oogtepunt | Made by your